Obchodné Podmienky

Obchodné Podmienky2016-12-10T22:19:54+00:00

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ,  REKLAMAČNÉ  A  ZÁRUČNÉ  PODMIENKY

 

Predávajúci:

Obchodné meno:

PhDr. Silvia Macháčková
IČO: 50 213 326
DIČ: 1121384066
OU-BA-OZP1-2016/026881-2
Č. živnostenského registra 110-246326
Mobil: +421 904 494 432

silvia@bohatstvomysle.com
www.bohatstvomysle.com

 

Kupujúci:

Každý zákazník, ktorý si objedná a zaplatí tovar alebo službu od kupujúceho.

 

Právne vzťahy:

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami
a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

 

TOVAR A SLUŽBA:

Za tovar a službu sa podľa týchto obchodných podmienok považujú všetky predávajúce tovary a služby uvedené na stránke www.bohatstvomysle.com.

E-knihy náučné, relaxačné, on-line kurzy, on-line poradenstvo, členské vo VIP zóne.

Všetky tovary a služby sú v elektronickej on-line forme.

Kupujúci berie na vedomie, že tovar a služby ponúkané predávajúcim je možné využívať iba za predpokladu, že kupujúci má prístup k PC alebo mobilnému telefónu, s nainštalovaným softvérom pre podporu čítania dokumentov v PDF, prístup na internet a softvér Skype. Bez uvedených náležitosti nie je možné využívať zakúpené tovary a služby.

Kupujúci si objednávava tovary a služby prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na konkrétny tovar alebo službu. Kupujúci pravdivo vyplní objednávkový formulár a elektronicky ho odošle. Kupujúci obratom obdrží informáciu o prijatí objednávky.

 

Ceny:

Ceny ponúkaných tovarov a služieb sú uvádzané s DPH, pri každom predajnom tovare a službe. Kupujúci obdrží objednaný tovar alebo službu až po uhradení financií na bankový účet predajcu. Predajca nie je platcom DPH.

Po obdržaní financií na účet predajcu bude kupujúcemu ihneď sprístupnený tovar alebo služba. On-line poradenstvo bude kupujúcemu sprístupnené na základe termínu potvrdeného obidvomi stranami, prostredníctvom elektronického formuláru uvedeného na webovom sídle predajcu.

 

 

Reklamácia a odstúpenie od zmluvy:

Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci do 5 dní od uhradenia plnej sumy na účet predávajúceho za zakúpenú e-knihu iba v prípade, že e-kniha nebola stiahnutá z našej databázy. Pokiaľ reklamácia bude uznaná zo strany predávajúceho, vrátená suma bude čo najskôr poukázaná na účet kupujúceho vo výške po odrátaní poplatkov spojených s platobnou transakciou. Výška transakčných poplatkov závisí od použitia platobnej brány. Výška transakčných poplatkov môže byť až 15% zo zaplatenej sumy.

Odstúpiť od zmluvy za služby on-line poradenstvo môže kupujúci do 5 dní, ak mu v preukázateľne dohodnutom čase a termíne nebola služba on-line poradenstva poskytnutá iba z dôvodu pochybenia zo strany predávajúceho a kupujúci uhradil plnú sumu na účet predávajúceho. Pokiaľ reklamácia bude uznaná zo strany predávajúceho, vrátená suma bude čo najskôr poukázaná na účet kupujúceho vo výške po odrátaní poplatkov spojených s platobnou transakciou. Výška transakčných poplatkov závisí od použitia platobnej brány. Výška transakčných poplatkov môže byť až 15% zo zaplatenej sumy.

Reklamáciu vykoná kupujúci písomne, elektronickou formou na adresu silvia@bohatstvomysle.com, kde uvedie príčinu a dôvod reklamácie.

 

Autorské právo a zodpovednosť:
Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek následky (psychické, fyzické a iné) kupujúceho, ktoré by kupujúci deklaroval ako možnú príčinu alebo ujmu vzniknutú spojenú s kúpou tovaru alebo služby od predajcu.

Všetky poznatky a obsah predávajúcich tovarov a služieb sú duševným vlastníctvom predávajúceho a predávajúci nezodpovedá za využiteľnosť a aplikovateľnosť poznatkov u kupujúceho. Za osobnostný rozvoj a prácu s myslením je výlučne zodpovedný kupujúci sám za seba. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že tovary a služby sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom tovary kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť ich užívanie tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť ich obsahu tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v ich obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah e-knih. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením e-knihy nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora e-knihy.

 

Spracovanie osobných údajov:

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania tovarov a služieb Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, FB). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa prípadne telefónne číslo. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.

 

Odhlásenie z registrácie:

Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.bohatstvomysle.com. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného e-mailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia:

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných, reklamačných a záručných  podmienkach, akceptuje podmienky uvedené v ochrane osobných údajov uvedených na stránke www.bohatstvomysle.com a že kúpu tovaru a služby uskutočnil dobrovoľne, s vedomím a súhlasom  kúpnej ceny a plnej zodpovednosti za nakladanie so zakúpeným tovarom a službou.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu akýchkoľvek podmienok, s povinnosťou písomného oznámenia zmeny na internetovej stránke www.bohatstvomysle.com.

 

Všeobecné  obchodné,  reklamačné  a  záručné  podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3. 2016.

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem